conthachmiennam

Sản phẩm Cồn Thạch Miền Nam- Cồn khô Thuận Lộc Nguồn năng Lượng Xanh Của Mọi Nhà

*** 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐏𝐡𝐮̣𝐜 𝐕𝐮̣ 𝐓𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐮̣𝐲 - 𝐍𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐂𝐡𝐮 Đ𝐚́𝐨 𝐂𝐡𝐨 𝐓𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐁𝐮̛̃𝐚 𝐀̆𝐧 𝐂𝐮̉𝐚 𝐂𝐚́𝐜 𝐁𝐚̣𝐧 , 𝐂𝐡𝐨 𝐓𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐁𝐮̛̃𝐚 𝐀̆𝐧 𝐆𝐢𝐚 Đ𝐢̀𝐧𝐡 - 𝐐𝐮𝐚́𝐧 𝐗𝐚́ - 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 - 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐒𝐚̣𝐧 𝐋𝐚̀ 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐞́𝐭 Đ𝐞̣𝐩 𝐓𝐡𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐮́𝐲 𝐓𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐂𝐮̉𝐚 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 - 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐲 𝐂𝐎̂̀𝐍 𝐌𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐍𝐀𝐌 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐓𝐨̂𝐢 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐒𝐚̉𝐧 𝐗𝐮𝐚̂́𝐭 - 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐏𝐡𝐨̂́𝐢 - 𝐂𝐮𝐧𝐠 𝐂𝐚̂́𝐩 𝐂𝐚́𝐜 𝐋𝐨𝐚̣𝐢 𝐂𝐨̂̀𝐧 𝐂𝐚𝐨 𝐂𝐚̂́𝐩 𝐆𝐢𝐚́ 𝐑𝐞̉ - 𝐒𝐚̉𝐧 𝐏𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐔𝐲 𝐓𝐢́𝐧 - 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐌𝐚̃ Đ𝐚 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮́ Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐃𝐮̀𝐧𝐠 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐨̣𝐧 Đ𝐚́𝐧𝐡 𝐆𝐢𝐚́ 𝐓𝐢𝐧 𝐘𝐞̂𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐀𝐧 𝐓𝐨𝐚̀𝐧 𝐓𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 Đ𝐨̂́𝐢 𝐊𝐡𝐢 𝐒𝐮̛̉ 𝐃𝐮̣𝐧𝐠 .

*** 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐒𝐀̉𝐍 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 :

+ 𝐂𝐨̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐚̣𝐜𝐡 - 𝐂𝐨̂̀𝐧 𝐊𝐡𝐨̂ - 𝐂𝐨̂̀𝐧 𝐓𝐮́𝐢 : 𝐥𝐚̀ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐡𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐛𝐞̂́𝐩 𝐆𝐚𝐬 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̂̉ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲 𝐯𝐢̀ 𝐦𝐮̛́𝐜 đ𝐨̣̂ 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 - 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐥𝐚̣𝐢 𝐫𝐞̉ 𝐯𝐚̀ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐡𝐨̛𝐧 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 .

+ 𝐔̛𝐮 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐕𝐞̂̀ 𝐒𝐚̉𝐧 𝐏𝐡𝐚̂̉𝐦 : 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐚́𝐲 𝐥𝐚̂𝐮 - 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 đ𝐨̣̂ 𝐜𝐚𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐝𝐞̂̃ 𝐝𝐚̀𝐧𝐠 𝐯𝐞̣̂ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐛𝐞̂́𝐩 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐱𝐨𝐧𝐠

+ 𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐃𝐚̂̃𝐧 𝐒𝐮̛̉ 𝐃𝐮̣𝐧𝐠 : 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐧𝐚̂́𝐮 𝐜𝐡𝐢́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 - 𝐧𝐚̂́𝐮 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐥𝐚̂̉𝐮 - 𝐦𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐧𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐮̉𝐲 𝐡𝐚̉𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐝𝐚̃ 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐩𝐢𝐜𝐧𝐢𝐜 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 ....

*** 𝐐𝐔𝐘 𝐂𝐀́𝐂𝐇 𝐒𝐀̉𝐍 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 :

+ 𝐂𝐨̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐚̣𝐜𝐡 : 𝟔𝟎 𝐥𝐲 / 𝐭𝐡𝐮̀𝐧𝐠
+ 𝐂𝐨̂̀𝐧 𝐊𝐡𝐨̂ : 𝟏𝟎𝐤𝐠/ 𝐭𝐡𝐮̀𝐧𝐠 ( 𝟏𝐤𝐠 = 𝟏𝟔 𝐜𝐮̣𝐜 )
+ 𝐂𝐨̂̀𝐧 𝐓𝐮́𝐢 : 𝟏𝟐𝟎 𝐭𝐮́𝐢 / 𝐭𝐡𝐮̀𝐧𝐠

*** 𝐐𝐔𝐘́ 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 - 𝐐𝐔𝐘́ Đ𝐎̂́𝐈 𝐓𝐀́𝐂 - 𝐍𝐏𝐏 - 𝐐𝐔𝐀́𝐍 𝐀̆𝐍 - 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 - 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐒𝐀̣𝐍 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐗𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐀.Đ𝐀̣𝐓 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 - 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 𝟎𝟗𝟎𝟑.𝟎𝟓𝟑.𝟎𝟏𝟖 𝐇𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐙𝐚𝐥𝐨 - 𝐅𝐛 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝟐𝟒/𝟕
*** 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐲 𝐂𝐎̂̀𝐍 𝐌𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐍𝐀𝐌 𝐗𝐢𝐧 𝐓𝐫𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐕𝐚̀ 𝐆𝐨̛̉𝐢 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐂𝐚̉𝐦 𝐎̛𝐧 𝐒𝐚̂𝐮 𝐒𝐚̆́𝐜 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 Đ𝐞̂́𝐧 𝐐𝐮𝐲́ 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 - 𝐐𝐮𝐲́ Đ𝐨̂́𝐢 𝐓𝐚́𝐜 - 𝐐𝐮𝐲́ 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐏𝐡𝐨̂́𝐢 𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐜 Đ𝐚̣𝐢 𝐋𝐲́ - 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐃𝐮̀𝐧𝐠 Đ𝐚̃ 𝐋𝐮𝐨̂𝐧 𝐋𝐮𝐨̂𝐧 𝐔̉𝐧𝐠 𝐇𝐨̣̂ 𝐕𝐚̀ 𝐓𝐢𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐒𝐚̉𝐧 𝐏𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐲 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐮𝐨̂́𝐭 𝐐𝐮𝐚́ 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧 𝐕𝐮̛̀𝐚 𝐐𝐮𝐚

* 𝐊𝐢́𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐐𝐮𝐲́ 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐚̆𝐦 𝐑𝐚̂́𝐭 ...𝐑𝐚̂́𝐭 𝐍𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐕𝐚̀ 𝐌𝐚𝐲 𝐌𝐚̆́𝐧

* 𝐍𝐠𝐚𝐲 𝐊𝐡𝐢 𝐂𝐨́ Ý 𝐓𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐇𝐚̃𝐲 𝐍𝐡𝐚̂́𝐜 𝐦𝐚́𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐆𝐨̣𝐢 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐓𝐨̂𝐢 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐂𝐡𝐢́ : 𝐒𝐚̆̃𝐧 𝐒𝐚̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮̣𝐜 𝐕𝐮̣ 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐁𝐚̂́𝐭 𝐂𝐮̛́ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

TIN LIÊN QUAN

0909 630 261