conthachmiennam

CỒN KHÔ TÚI THUẬN LỘC – CỒN THẠCH MIỀN NAM – Hotline : 0909.630.261 A.THUẬN – 0903.053.018 A.ĐẠT

* 𝑪𝒉𝒂̀𝒐 𝑴𝒖̛̀𝒏𝒈 𝑩𝒂̣𝒏 Đ𝒆̂́𝒏 𝑽𝒐̛́𝒊 𝑻𝒉𝒆̂́ 𝑮𝒊𝒐̛́𝒊 𝑪𝒖̉𝒂 𝑺𝒂̉𝒏 𝑷𝒉𝒂̂̉𝒎 𝑪𝒐̂̀𝒏 **
** 𝑪𝒐̂̀𝒏 𝑲𝒉𝒐̂ 𝑻𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏 𝑳𝒐̣̂𝒄 – 𝑪𝒐̂̀𝒏 𝑻𝒉𝒂̣𝒄𝒉 𝑴𝒊𝒆̂̀𝒏 𝑵𝒂𝒎 : 𝑺𝒖̛̣ 𝑳𝒖̛̣𝒂 𝑪𝒉𝒐̣𝒏 𝑯𝒐𝒂̀𝒏 𝑯𝒂̉𝒐 𝑪𝒉𝒐 𝑵𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝑩𝒖̛̃𝒂 𝑻𝒊𝒆̣̂𝒄 𝑪𝒖̉𝒂 𝑩𝒂̣𝒏
** 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐏𝐡𝐮̣𝐜 𝐕𝐮̣ 𝐓𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐮̣𝐲 – 𝐍𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐕𝐚̀ 𝐂𝐡𝐮 Đ𝐚́𝐨 𝐂𝐡𝐨 𝐓𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐁𝐮̛̃𝐚 𝐀̆𝐧 𝐂𝐮̉𝐚 𝐆𝐢𝐚 Đ𝐢̀𝐧𝐡 – 𝐐𝐮𝐚́𝐧 𝐗𝐚́ – 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 – 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐒𝐚̣𝐧 – 𝐋𝐚̀ 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐍𝐞́𝐭 Đ𝐞̣𝐩 𝐓𝐡𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐮́𝐲 𝐓𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐂𝐮̉𝐚 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐲 𝐂𝐎̂̀𝐍 𝐌𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐍𝐀𝐌 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐓𝐨̂𝐢 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐒𝐚̉𝐧 𝐗𝐮𝐚̂́𝐭 – 𝐂𝐮𝐧𝐠 𝐂𝐚̂́𝐩 – 𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐏𝐡𝐨̂́𝐢 𝐂𝐚́𝐜 𝐋𝐨𝐚̣𝐢 𝐂𝐨̂̀𝐧 𝐂𝐚𝐨 𝐂𝐚̂́𝐩 𝐆𝐢𝐚́ 𝐑𝐞̉ – 𝐒𝐚̉𝐧 𝐏𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐔𝐲 𝐓𝐢́𝐧 – 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐌𝐚̃ Đ𝐚 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮́ Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐃𝐮̀𝐧𝐠 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐨̣𝐧 Đ𝐚́𝐧𝐡 𝐆𝐢𝐚́ 𝐓𝐢𝐧 𝐘𝐞̂𝐮 𝐕𝐚̀ 𝐀𝐧 𝐓𝐨𝐚̀𝐧 𝐓𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 Đ𝐨̂́𝐢 𝐊𝐡𝐢 𝐒𝐮̛̉ 𝐃𝐮̣𝐧𝐠
*** 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐕𝐄̂̀ 𝐒𝐀̉𝐍 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 :
+ 𝐂𝐎̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐀̣𝐂𝐇 – 𝐂𝐎̂̀𝐍 𝐊𝐇𝐎̂ – 𝐂𝐎̂̀𝐍 𝐓𝐔́𝐈 – 𝑪𝑶̂̀𝑵 𝑲𝑯𝑶̂ 𝑻𝑼́𝑰 : 𝐥𝐚̀ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐭𝐡𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐛𝐞̂́𝐩 𝐠𝐚𝐬 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̂̉ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲 𝐯𝐢̀ 𝐦𝐮̛́𝐜 đ𝐨̣̂ 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 – 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐥𝐚̣𝐢 𝐫𝐞̉ – 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́
+ 𝐔̛𝐔 Đ𝐈𝐄̂̉𝐌 : 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐚́𝐲 𝐥𝐚̂𝐮 – 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 đ𝐨̣̂ 𝐜𝐚𝐨 – 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐯𝐞̣̂ 𝐛𝐞̂́𝐩 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐱𝐨𝐧𝐠 …
+ 𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐃𝐀̂̃𝐍 𝐒𝐔̛̉ 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 : 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐧𝐚̂́𝐮 𝐜𝐡𝐢́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 – 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐥𝐚̂̉𝐮 – 𝐦𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐮̉𝐲 𝐡𝐚̉𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐝𝐚̃ 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐩𝐢𝐜𝐧𝐢𝐜 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢….
*** 𝐐𝐔𝐘 𝐂𝐀́𝐂𝐇 :
+ 𝐂𝐎̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐀̣𝐂𝐇 : 𝟔𝟎𝐥𝐲/𝐭𝐡𝐮̀𝐧𝐠
+ 𝐂𝐎̂̀𝐍 𝐊𝐇𝐎̂ : 𝟏𝟎𝐤𝐠/𝐭𝐡𝐮̀𝐧𝐠 ( 𝟏𝐤𝐠 = 𝟏𝟔 𝐜𝐮̣𝐜 )
+ 𝐂𝐎̂̀𝐍 𝐓𝐔́𝐈 : 𝟏𝟐𝟎 𝐭𝐮́𝐢/𝐭𝐡𝐮̀𝐧𝐠
+ 𝑪𝑶̂̀𝑵 𝑲𝑯𝑶̂ 𝑻Ú𝑰 : 120 𝒕𝒖́𝒊/𝒕𝒉𝒖̀𝒏𝒈
*** 𝐐𝐮𝐲́ 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 – 𝐐𝐮𝐲́ Đ𝐨̂́𝐢 𝐓𝐚́𝐜 – 𝐐𝐮𝐚́𝐧 𝐀̆𝐧 – 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 – 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐒𝐚̣𝐧 𝐂𝐨́ 𝐍𝐡𝐮 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐗𝐢𝐧 𝐕𝐮𝐢 𝐋𝐨̀𝐧𝐠 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐞̣̂ 𝐀𝐧𝐡 Đ𝐀̣𝐓 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 – 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 0903.053.018 𝐇𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐙𝐚𝐥𝐨- 𝐅𝐛 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝟐𝟒/𝟕
*** 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐲 𝐂𝐨̂̀𝐧 𝐌𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐍𝐚𝐦 𝐗𝐢𝐧 𝐓𝐫𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐕𝐚̀ 𝐂𝐚̉𝐦 𝐎̛𝐧 𝐐𝐮𝐲́ 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 Đ𝐚̃ 𝐋𝐮𝐨̂𝐧 𝐋𝐮𝐨̂𝐧 𝐔̉𝐧𝐠 𝐇𝐨̣̂ 𝐕𝐚̀ 𝐓𝐢𝐧 𝐓𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐒𝐚̉𝐧 𝐏𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐂𝐮̉𝐚 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐲 𝐒𝐮𝐨̂́𝐭 𝐐𝐮𝐚́ 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧 𝐕𝐮̛̀𝐚 𝐐𝐮𝐚 – 𝐊𝐢́𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐐𝐮𝐲́ 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐂𝐚̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐕𝐚̀ 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐓𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐋𝐨̛́𝐧 𝐌𝐚̣𝐧𝐡 𝐁𝐞̂̀𝐧𝐕𝐮̛̃𝐧𝐠 – 𝐍𝐠𝐚𝐲 𝐊𝐡𝐢 𝐂𝐨́ 𝐘́ 𝐓𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐇𝐚̃𝐲 𝐍𝐡𝐚̂́𝐜 𝐌𝐚́𝐲 𝐕𝐚̀ 𝐆𝐨̣𝐢 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐓𝐨̂𝐢 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐂𝐡𝐢́ : 𝐒𝐀̆̃𝐍 𝐒𝐀̀𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐔̣𝐂 𝐕𝐔̣ 𝐌𝐎̣𝐈 𝐋𝐔́𝐂 𝐌𝐎̣𝐈 𝐍𝐎̛𝐈.

Đang cập nhật

[video width="368" height="656" mp4="https://www.conthachmiennam.com/wp-content/uploads/2024/03/Con-kho-Tui-THUAN-LOC-1.mp4"][/video]

[video width="368" height="656" mp4="https://www.conthachmiennam.com/wp-content/uploads/2024/03/VIDEO-CON-THACH-MIEN-NAM-GIA-RE.mp4"][/video]

Sản phẩm liên quan

0909 630 261